Handicapkompenserende hjælpemidler

 

Det anslås at op mod 20 % af Danmarks befolkning har en funktionsnedsættelse. For nogle betyder det, at det er sværere at opnå eller fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette kan betyde, at der kan være et behov for at kompensere i forbindelse med arbejdspladsfastholdelse eller indslusning på arbejdsmarkedet.

 

Hjælpemidler

En person med handicap kan få bevilget hjælpemidler til arbejdsbrug, som kan kompensere for det handicap, han eller hun har. De kompenserende hjælpemidler kan både være arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.

 

Der kan ydes tilskud til f.eks.:

  • Undervisningsmateriale
  • Arbejdsredskaber
  • Mindre arbejdspladsindretninger

 

Betingelsen for bevilling

Målet med ordningen er at gøre det muligt for en person med handicap at udføre sit arbejde på lige fod med andre medarbejdere. Derfor er betingelsen for at få tilskud, at hjælpemidlet er afgørende for, at vedkommende kan udføre sit arbejde. Der kan kun bevilges kompenserende hjælpemidler, hvis udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiveren forudsættes at afholde, og at arbejdsredskabet ikke er almindeligt forekommende på arbejdspladsen.

 

Hvem er omfattet

Lønmodtagere, ansat i ordinært job
Fleksjobansatte
Førtidspensionister, ansat i løntilskudsjob
Ledige, ansat i job med løntilskud
Ledige, der deltager i vejledning og opkvalificering
Personer, der deltager i tilbud efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, kap. 11, virksomhedspraktik og nytteindsats
Selvstændige

 

Hvordan?

Ansøgningsskema kan udskrives fra Specialfunktionen Job & Handicaps hjemmeside eller ved henvendelse til Jobcenteret. Vedlæg dokumentation for funktionsnedsættelsen, samt en beskrivelse af det, der søges om. Ansøgningen skal afleveres jobcenteret i ansøgerens bopælskommune.

 

Hvis du vil vide mere

Få mere at vide ved at kontakte virksomhedskonsulenterne på jobcenterets servicetelefon for virksomheder tlf. 74 92 82 40, eller kontakt handicapkonsulent Ingeborg Johannsen på tlf. 23 69 82 17.