Job med løntilskud

 

Hvad er det? 

Et job med løntilskud skal opkvalificere en ledig til ordinært arbejde. Det er samtidig en mulighed for virksomheden til at rekruttere en medarbejder. Løntilskudsjobbet har til formål at give den ledige mulighed for at genopfriske faglige kvalifikationer, foretage brancheskift, anvende nyerhvervede kompetencer eller vænne sig til arbejdsmarkedet. Længden på en løntilskudsperiode kan variere. Som følge af den afkortede dagpengeperiode er det Jobcenter Tønders generelle retningslinje, at løntilskud kun gives for tre måneder ad gangen, og løntilskuddet forlænges kun, hvis der i forlængelse af løntilskudsjobbet kan forventes en ansættelse, eller der er et andet konkret jobskabende formål. Job med løntilskud kan etableres inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingsbetegnelser. 

Private virksomheder betaler som minimum overenskomstmæssig løn inden for det pågældende ansættelsesområde til den ledige og modtager delvis refusion fra jobcentret på pt. 78,12 kroner i timen, dog max. 50 % af lønnen.

Offentlige virksomheder udbetaler overenskomstmæssig løn inden for det pågældende ansættelsesområde og modtager delvis refusion fra jobcentret på pt. 113,46 kroner i timen. Lønnen må dog højst udgøre 127,20 kroner pr. time eksklusiv feriepenge m.v.

 

Hvem kan tilbyde et job med løntilskud?

Alle virksomheder kan tilbyde job med løntilskud. Både private og offentlige.

 

Hvem kan vi som virksomhed tilbyde et job med løntilskud?

Private virksomheder kan ansætte personer, der har været ledige i mere end seks måneder. Den ledige skal vurderes til at have behov for oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

Offentlige virksomheder kan ansætte personer, der har været ledige i mere end seks måneder, hvis det vurderes, at vedkommende har risiko for blive længerevarende ledig. Denne vurdering kan være begrundet i manglende erfaring, længden af tidligere ledighedsperioder eller andet som for eksempel behov for oplæring eller genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer.

 

Hvad får vi ud af det?

I får mulighed for at oplære en ledig til et job i jeres virksomhed i en periode, hvor I får tilskud til medarbejderens løn. Et job med løntilskud er også en mulighed for at få afklaret, om den pågældende ledige person vil blive i stand til at varetage et ordinært job i virksomheden.

Private virksomheder får refusion fra jobcentret på 78,12 kroner pr. time, hvis den ledige har været ledig i et halvt år.

Offentlige virksomheder får refusion fra jobcentret på 113,46 kroner i timen.

 

Hvordan gør vi?

I kontakter jobcentret. 

Blanketter og lovgrundlag kan findes her.

 

Hvilke betingelser er der?

Løn- og ansættelsesvilkår skal følge den almindelige overenskomst på området. Jobcentret skal godkende løntilskudsarbejdspladsen og den ledige, inden et job med løntilskud kan sættes i gang. Job med løntilskud må ikke være konkurrenceforvridende. Der skal med andre ord være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af personer med løntilskud på arbejdspladsen. Det gælder for både private og offentlige virksomheder. 

Antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik må maksimalt udgøre:

  • Én person for hver fem ordinært ansatte, hvis virksomheden har 1-50 ansatte og herudover
  • Én person for hver 10 ordinært ansatte. Bemærk, at fleksjobansatte, ikke medregnes
  • Efter løntilskudsperioden skal den ledige kunne varetage jobbet på ordinære vilkår.

 

Spørgsmål?

Få mere at vide ved at kontakte virksomhedskonsulenterne på jobcentrets servicetelefon for virksomheder tlf. 74 92 82 40.