Når medarbejderen er syg

 

Hvad kan jobcentret hjælpe med ved langvarig sygdom?

Når en medarbejder er syg, er der en række tiltag, der skal foretages for at sikre, at medarbejderen kan komme hurtigst mulig tilbage i arbejde. Der er en række muligheder og redskaber, der står til rådighed for virksomhederne for at sikre tilbagevenden til arbejdet.

 

Sygefraværssamtale i 4. uge

Virksomheden har pligt til at indkalde en medarbejder til en sygefraværssamtale senest fire uger fra første sygedag. Formålet med samtalen er at finde ud af, hvornår medarbejderen kan vende tilbage, og finde ud af, hvordan virksomheden kan hjælpe med at få medarbejderen til at vende tilbage til arbejdet. Virksomheden har ikke ret til at kende diagnosen, men må gerne spørge ind til, hvilken betydning sygdommen har, for at medarbejderen kan udføre sit arbejde. Resultatet af samtalen kan for eksempel være en fastholdelsesplan eller en anmodning om en mulighedserklæring (se nedenunder).

Sygefraværssamtalen skal ikke afholdes, hvis sygdommens karakter gør, at samtalen ikke kan gennemføres (alvorlig sygdom), eller ved opsigelse af medarbejder med fratræden inden for otte uger.
Kommunens jobkonsulenter fra sygedagpengeteamet vil gerne deltage i disse samtaler, såfremt arbejdsgiver og sygemeldte ønsker det. Herudover deltager de også gerne i samtaler, før en sygemelding er aktuel mht. råd og vejledning omkring fastholdelsesmuligheder. Jobkonsulenterne kan kontaktes på jobcentrets hovednummer.

 

Opfølgningssamtale med sygemeldte

Inden udgangen af 8. sygeuge

Jobcentret skal holde opfølgningssamtaler med sygemeldte inden udgangen af den 8. fraværsuge. Dette kan fraviges ved alvorlig sygdom eller ved forventet tilbagevenden til arbejdet inden for 8 uger fra første fraværsdag. Jobcenteret skal vurdere, hvilke muligheder der er, for at medarbejderen helt eller delvist kan vende tilbage til arbejde. Ligeledes skal jobcenteret vurdere, om medarbejderen skal deltage i tilbud, der anvises af jobcenteret med henblik på at fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Fast track

Der er mulighed for at fremskynde 1. opfølgningssamtale ved jobcentret ved fravær som forventes at vare over 8 uger. Dette gøres ved at arbejdsgiver eller den sygemeldte anmoder om tidlig opfølgning inden for de første 5 ugers fravær. Arbejdsgiver skal gøre dette via Nemrefusion (kan gøres inden fraværet er anmeldt) og den sygemeldte ved at kontakte sygedagpengeafdelingen (sygemeldte kan afvise at deltage i tidlig opfølgning efter arbejdsgiverens ønske). Dette medfører, at jobcentret skal afholde en opfølgningssamtale med borgeren inden 14 dage fra anmodningen er indgivet. Efter samtalen vil der blive etableret kontakt til arbejdspladsen omkring en rundbordssamtale for at drøfte mulighed for arbejdsfastholdelse via kommunens jobkonsulenter. Der vil blive anmodet om en lægeerklæring, hvorfor arbejdsgiver og lønmodtager skal svare på nogle spørgsmål i forbindelse med anmodningen.
Se mere om Fast track her.

 

Lægeerklæring

I alle sygemeldinger som forventes at vare over 8 uger fra 1. fraværsdag indhenter jobcentret en lægeerklæring til brug for vurdering af den sygemeldtes mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdspladsen under sygemeldingen eller deltage i aktive tilbud for at fremme raskmelding.

 

Fastholdelsesplan

Forventes den sygemelde ikke at vende tilbage efter 8 uger fra første fraværsdag, kan medarbejderen anmode virksomheden om at få udarbejdet en fastholdelsesplan (virksomheden kan dog afslå, at udarbejde en sådan plan). Planen har til formål, at sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdet og vil almindeligvis handle om jobfunktioner, arbejdstider, opgaver osv.

 

Mulighedserklæring

Det er muligt for at virksomheden sammen med medarbejderen at anmode den praktiserende læge om en mulighedserklæring. Mulighedserklæringen består af to dele.
1. del er en beskrivelse af funktionsnedsættelser og hvilke jobfunktioner, der påvirkes af sygdommen, samt hvilke skånehensyn der er aftalt.
2. del udfyldes af lægen efter en samtale med medarbejderen om erklæringens 1. del. Lægen vurderer, om de beskrevne tiltag er forenelige med sygdommen, og om der er behov for yderligere skånebehov. Lægen vurderer også, hvor længe forløbet forventes at vare.

Hent mulighedserklæringen.

 

Delvis syge- og raskmelding

Det er muligt at have delvist sygefravær som følge af behandlinger, eller hvis sygdommen resulterer i, at man kun kan klare en del af sine arbejdsopgaver. Det er muligt efter fuldt sygefravær at starte delvist op med et reduceret antal timer og være sygemeldt for den øvrige del af arbejdstiden. Det er en forudsætning, at sygefraværet overstiger fire timer om ugen.
Jobcentret skal vurdere den delvise uarbejdsdygtighed bredt efter 3 måneders sygemelding jfr. sygedagpengelovens §7 stk. 3, hvor arbejdsgiver kan risikere at få afslag på refusion trods en fortsat delvis sygemelding.

 

§56-aftale

Hvis en medarbejder som følge af kronisk eller langvarig sygdom (ambulante behandlinger) har et øget fravær, er det muligt at lave en såkaldt § 56-aftale med jobcenteret. Aftalen giver mulighed for dagspengerefusion fra første sygefraværsdag. Det er en betingelse, at fraværet forventes at have et omfang på mindst 10 fraværsdage om året, og at fraværet alene skyldes den pågældende lidelse.

Hent Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager jfr. Sygedagpengelovens § 56.

 

Hvordan gør vi?

Kontakt jobcentrets sygedagpengeafdeling på jobcentrets hovednummer tlf. 74 92 93 93.

 

Spørgsmål?

Få mere at vide ved at kontakte virksomhedskonsulenterne på jobcentrets servicetelefon for virksomheder tlf. 74 92 82 40.

Se folderen Hvis din medarbejder bliver syg