Personlig assistance

 

Hvad er personlig assistance?

Personlig assistance i arbejdsmæssig sammenhæng er et af de redskaber, der skal sikre, at erhvervsaktive personer med en funktionsnedsættelse får samme muligheder som andre på arbejdsmarkedet. En personlig assistent assisterer ved de arbejdsfunktioner, som personen med handicappet/funktionsnedsættelsen ikke selv kan klare. Det kan dreje sig om at hente og bringe, tage tunge løft, læse op, fungere som sekretær, tolke for døve, føre bil i arbejdsrelaterede situationer o.l.

 

Betingelse for bevilling

Der ydes personlig assistance til ledige, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der på grund af en varig og betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for personlig assistance til at udføre bestemte dele af de daglige arbejdsopgaver.

Varig funktionsnedsættelse betyder, at funktionsnedsættelsen ikke er af midlertidig eller forbigående karakter.

Der kan ikke bevilges personlig assistance til almindelig medhjælp - eller til at vikariere for personen.

 

Hvem er omfattet
Lønmodtagere, ansat i ordinært job
Fleksjobansatte
Førtidspensionister, ansat i løntilskudsjob
Ledige, ansat i job med løntilskud
Ledige, der deltager i vejledning og opkvalificering
Personer, der deltager i tilbud efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, Kap. 11, virksomhedspraktik og nytteindsats
Selvstændige

Der foretages en konkret vurdering i hver enkelt sag, hvor der skal bevilges en personlig assistent.

 

Hvordan?

Ansøgningsskema kan hentes via bmhandicaps hjemmeside eller ved henvendelse til Jobcenteret. Det udfyldte ansøgningsskema afleveres til jobcenteret i den ansattes bopælskommune sammen med dokumentation for funktionsnedsættelsen. Jobcenterets handicapkonsulent vil som hovedregel aflægge virksomheden et besøg for at kortlægge behovet for støtte.

 

Hvis du vil vide mere

Få mere at vide ved at kontakte virksomhedskonsulenterne på jobcenterets servicetelefon for virksomheder tlf. 74 92 82 40, eller kontakt handicapkonsulent Ingeborg Johannsen på tlf. 23 69 82 17.